loading

DEKLARATA E PRIVATËSISË

Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale

Të dhënat tuaja personale do të përpunohen për të administruar dhe përmbushur kërkesën tuaj nga nga Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade dhe  Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Gjermani dhe, nëse aplikohet, Partnerët tuaj të Operlit  si kontrollues, si më poshtë:

Të dhënat përpunohen në bazë të Nenit 6 (1) (b) GDPR.

Ne si kontrollues përpunojmë të dhënat tuaja si më poshtë:

Të dhëna të dhënat e detyrueshme janë të shënuara me *

Qëllimi(et)

1. Detajet e identifikimit dhe kontaktit (Emër, adresë email, numër telefoni, adresë postare (nëse ka))

Përmbushja e kontaktimit, komunikimit dhe kërkesës; abonimi/abonimi te buletini periodik

2. Modelet e detajeve të interesit

Përmbushja e kërkesës

3. Partneri i Opelit i përzgjedhur

Përmbushja e kërkesës

4. Interesi i dhënies me hua/financimit (nëse ka)

Përmbushja e kërkesës

5. Detajet e automjetit, VIN, Data e regjistrimit të parë, Numri i regjistrimit/ targa, leximi i podometrit, data/ora e dorëzimit të mjetit, data/ora e marrjes së mjetit, lloji i shërbimit, makina e ofruar në dispozicion

Përmbushja e kërkesës së shërbimit

6. Lloji i kërkesës

Përmbushja e kërkesës së kontaktit

Elementet e të dhënave të shënuara me * të listuara më sipër janë të detyrueshme dhe një kërkesë kontraktuale. Si rrjedhim jeni të detyruar të jepni të dhëna. Në rast se nuk jepni të dhëna, nuk mund të përmbushim kërkesën tuaj.

Të dhënat e listuara më sipër do të ruhen për tre vjet pas përfundimit të kësaj marrëdhënieje kontraktuale.

Marrësit

Ne ndajmë të dhënat tuaja personale përndahen për qëllimet e listuara më poshtë me marrësit  e mëposhtëm:

Të dhënat

Qëllimi(et)

Marrësi(t)

Detajet e identifikimit dhe kontaktit (Emër, adresë email, numër telefoni, adresë postare (nëse ka)), Modelet e detajeve të interesit, Partneri i Opelit i përzgjedhur, Interesi i dhënies me hua/financimit (nëse ka) Detajet e automjetit, VIN, Data e regjistrimit të parë, Numri i regjistrimit/ targa, leximi i podometrit, data/ora e dorëzimit të mjetit, data/ora e marrjes së mjetit, lloji i shërbimit, makina e ofruar në dispozicion, Lloji i kërkesës

Përmbushja e kërkesës

Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade ndajnë të dhënat e mia personale me përpunuesit respektiv të angazhuar për të kryer administrimin e qëllimeve të përmendura.

 

Opel Automobile GmbH dhe  Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade gjithashtu  ndajnë të dhënat e mia personale me ofruesin respektiv të shërbimit IT (GM Holdings LLC, Miçigan, SHBA) i cili ndodhet jashtë Zonës Ekonomike Europiane (EEA) dhe si rrjedhim në një vend pa nivelin e përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave. Nuk ka një vendim të prerë të Komisionit Europian mbi nivelin e përshtatshëm, por zbatohen masat e duhura mbrojtëse, të cilat në këtë rast janë Klauzolat respektive standarde kontraktuale të BE-së (EU SCC). Për të marr një kopje mund të dërgoj një email te privacyrights@opel.com.

 

Detajet e identifikimit dhe kontaktit (Emër, numër telefoni)

Gjurmimi i përmbushjes

Gjurmimi, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, Mbretëri a e Bashkuar

Për informacione të mëtejshme në lidhje me çështjet e Privatësisë shikoni politikën tonë Privatësisë dhe Biskotave

promo 
Shko në krye
Start of Tawk.to Script End of Tawk.to Script